Siber Güvenlik Terimleri - En Günceli [İngilizce Karşılıkları ile]

Türkiye'nin en kapsamlı siber güvenlik terimleri içeriği... Aradığınız bütün terimler, kısaltmaları ve İngilizce karşılıkları ile...

Yayınlanma:
Siber Güvenlik Terimleri - En Günceli [İngilizce Karşılıkları ile]
A  
AAR                             After Action Report                              Olay Sonrası Raporu  
ACL                              Access Control List                               Erişim Kontrol Listesi  
AD                               Active Directory                                   Aktif Dizin  
ADS                             Alternate Data Stream                          Alternatif Veri Akışı  
AES                              Advanced Encryption Standard             İleri Düzey Şifreleme Standardı  
API                               Application Programming Interface       Uygulama Programlama Arayüzü  
APK                              Android Application Package                Android Uygulama Paketi  
APT                              Advanced Persistent Threat                  Gelişmiş Sürekli Tehdit Hedef Odaklı Tehdit  
ARP                             Address Resolution Protocol                 Adres Çözümleme Protokolü  
AUP                             Acceptable Use Policy                          Kabul Edilebilir Kullanım Politikası  
AV-OTX                        AlienVault Open Threat Exchange  
B  
BCP                              Business Continuity Plan                       İş Süreklilik Planı  
BGP                             Border Gate Protocol                           Sınır Ağ Geçidi Protokolü  
BGYS-ISMS                   Information Security Management       Bilgi Güvenliği Yönetim System                                                               Sistemi  
BIA                              Business Impact Analysis                      İş Etki Analizi  
BIOS                            Basic Input Output System                    Temel Giriş Çıkış Sistemi  
BMIS                            Business Model for Information            Bilgi Güvenliği İş Modeli Security  
BPA                             Business Partnership Agreement          İş Ortaklığı Anlaşması  
BPR                              Business Process Review                      İş Süreci İncelemesi  
BYOD                           Bring Your Own Device             Kendi Cihazını Getir / Kişisel Cihaz Yönetimi  
C CA                               Certificate Authority                 Sertifika Otoritesi  
CERT                            Computer Events Response       Bilgisayar Olaylarına Acil Müdahale                                          Team                                       Takımı  
CISRT                           Cybersecurity Incident              Siber Olaylara Müdahale Ekibi Response Team  
CI                                 Configuration Item                   Yapılandırma Birimi/Öğesi  
CIA                               Confidentiality, Integrity,          Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik and Availability  
CIO                              Chief Information Officer          Bilgi Sistemleri Bölüm Şefi  
  CIS                               Center for Internet Security      İnternet Güvenliği Merkezi  
CISA                             Certified Information Systems   Bilgi Sistemleri Denetçisi Sertifikası Auditor    
CISM                            Certified Information Security   Bilgi Güvenliği Yöneticisi Sertifikası Manager  
CISO                             Chief of Information Security    Üst Düzey Bilgi Güvenliği Yöneticisi Officer  
CLI                               Command Line Interface           Komut Satırı Arayüzü  
CMDB                          Configuration Management     Yapılandırma Yönetim Veri Bankası Database  
CMS                             Configuration Management      Konfigürasyon Yönetim Sistemi System
CMS                             Content Management              İçerik Yönetim Sistemi Systems  
COBIT                          Control Objectives for               Bilgi ve İlgili Teknoloji için Kontrol Hedefleri Information and Related Technology  
CoC                              Chain of Custody                                  Delil Güvenlik Zinciri  
CRISC                           Certified in Risk and Information           Risk ve Bilgi Sistemleri Kontolü                                     Systems Control                                   Uzmanı Sertifikası  
CSM                             Continuous Security Monitoring                        Sürekli Güvenlik İzlemesi  
CSRF                            Cross-Site Request Forgery                  Siteler Arası İstek Sahteciliği  
CSA                              The Cloud Security Alliance                   Bulut Güvenlik Birliği CTI                               Cyber Threat Intelligence                      Siber Tehdit İstihbaratı  
CTI                               Cyber Threat Indicator                          Siber Tehdit Göstergesi  
CVE                              Common Vulnerabilities and                 Genel Zafiyetler ve Maruz Kalmalar Exposures  
CVSS                            Common Vulnerability Scoring              Genel Açık Derecelendirme Sistemi System  
D  
DAC                             Discretionary Access Control                İsteğe Bağlı Erişim Kontrol  
DdoS                            Distributed Denial of Service                Dağıtık Hizmet Dışı Bırakma Saldırısı  
DDPs                            Dynamic Disk Pools                              Dinamik Disk Havuzları  
DES                              Data Encryption Standard                     Veri Şifreleme Standardı  
DHCP                           Dynamic Host Control Protocol             Bigisayar Yapılandırma Protokolü  
DLL                              Dynamic Link Library                            Dinamik Link Kütüphanesi  
DLP                              Data Loss Prevention                            Veri Kaçağı Önleme  
DLT                              Distributed Ledger Technology             Dağıtık Kasa Defteri Teknolojisi  
DMZ                            Demilitarized Zone/Demarcation Zone Arındırılmış Bölge  
DNS                             Domain Name Server                          Alan Adı Sunucusu  
DoS                              Denial of Service                                  Servis Dışı Bırakma  
DPI                              Deep Packet Inspection                        Derin Paket Analizi  
DRC                             Disaster Recovery Center                     Felaket Kurtarma Merkezi  
DRP                             Disaster Recovery Plan                        Felaket Kurtarma Planı  
E  
EAL                              Evaluation Assurance Level                   Değerlendirme Güvence Seviyesi  
ECC                              Elliptic Curve Cryptography                   Eliptik Eğri Şifreleme  
EMM                           Enterprise Mobility Management         Kurumsal Mobilite Yönetimi  
ERM                             Enterprise Risk Management                Kurumsal Risk Yönetimi  
ESA                              Enterprise Security Architecture           Kurum/İşletme Güvenlik Yapısı F  
FCIP                             Fiber Channel over IP                           IP üzerinden Fiber İletim  
FHS                              Filesystem Hierarchy Standard              Dosya Sistem Hiyerarşisi Standardı  
FISCAM                        Federal Information System Controls   Federal Bilgi Sistemi Kontrol ve                                    and Audit Manual                               Denetim Kılavuzu  
G  
GHDB                           Google Hacking Database                     Google Hacking Veri Bankası  
GUI                              Graphical User Interface                       Grafiksel Kullanıcı Arayüzü  
H  
HBA                             Host Bus Adapter                                Host Veri Yolu Adaptörü  
HIDS                            Host-based Intrusion Detection            Host Tabanlı Saldırı Tespit Sistemi System  
HMAC                          Hash Based Message Authentication     Hash Tabanlı Mesaj Doğrulama Kodu Code  
HSM                            Hardware Security Module                  Donanım Güvenlik Modülü  
HTTP                            Hypertext Transfer Protocol                  Hiper-Metin Transfer Protokolü  
I  
IaaS                             Infrastructure as a Service                   Servis Olarak Altyapı  
IAF                               International Accreditation Forum        Uluslar arası Akreditasyon Forumu  
ICMP                            Internet Control Message Protocol        İnternet Denetim Mesaj Protokolü  
IDPS                             Intrusion Detection and Prevention      Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi System  
IDS                               Intrusion Detection System                   Saldırı Sezme/Tespit Sistemi  
IIS                                Internet Information Services              İnternet Bilgi Servisleri  
IM                               Instant Messaging                                Anlık Mesajlaşma  
IoC                               Indicators of Compromise                     Kötüye Kullanım Göstergeleri  
IoT                               Internet of Things                                 Nesnelerin İnterneti  
IPS                               Intrusion Prevention System                Saldırı Önleme Sistemi ISACA                           Information Systems Audit and             Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol Control Association                              Kurumu  
ISO                              International Standardization               Uluslararası Standartlar Organization                                        Organizasyonu  
IT                                 Information Technology                       Bilgi Teknolojisi (BT)  
ITAF                             Information Technology Assurance       Bilgi Teknolojisi Güvence Çerçevesi Framework  
ITCGEIT                        Certified in the Governance of              Kurumsal BT Yönetişimi Uzmanı Enterprise                                            Sertifikası  
ITIL                              Information Technology Library           Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi Infrastructure  
iSCSI                            Internet Small Computer Systems         İnternet Küçük Bilgisayar Sistemi Interface                                             Arabirimi  
K  
Key                              Distribution Center                              Anahtar Dağıtım Merkezi  
L  
LAN                             Local Area Network                             Yerel Alan Ağı  
LDAP                            Lightweight Directory Access               Hafifletilmiş Dizin Erişim Protokolü Protocol  
LLR                              Lesson Learned Report                         Alınan Dersler Raporu  
LMK                             Local Master Key                                  Yerel Ana Anahtar  
LUN                             Logical Unit Number                             Mantıksal Birim Numarası  
M  
MAC                            Mandatory Access Control                   Zorunlu Erişim Kontrol  
MAM                           Mobile Application Management          Mobil Uygulama Yönetimi  
MCM                           Mobile Content Management               Mobil İçerik Yönetimi  
MDM                           Mobile Device Management                 Mobil Cihaz Yönetimi  
MEM                           Mobile E-Mail Management                 Mobil E-Posta Yönetimi  
MFA                             Multi-factor Authentication                  Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama  
MITM                           man-in-the-middle attack                     Araya Girme/Ortadaki Adam Saldırısı  
MLA                             Multi-Lateral Agreement                      Çok Taraflı Anlaşma  
MOU                            Memorandum of Understanding           İyi Niyet-Mutabakat Anlaşması  
N  
NAC                             Network Access Control                       Ağ Erişim Kontrolü  
NAS                             Network Attached Storage                   Ağa Bağlı Deoplama  
NAT                             Network Address Translation                Ağ Adres Dönüştürme  
NBA                             Network Behavior Analysis                   Network Davranış Analizi  
NBAD                           Network Behavior Anomaly                 Ağ Davranış Anormallikleri Tespiti Detection  
NDA                             Non-disclosure Agreement                   Gizlilik Anlaşması  
NFC                             Near Field Communication                   Yakın Alan Haberleşmesi  
NGFW                          Next Generation Firewall                      Yeni Nesil Güvenlik Duvarı  
NICE                            The National Initiative for                     Ulusal Siber Güvenlik Eğitim Girişimi Cybersecurity  Education  
NIDS                            Network-based Intrusion                      Network Tabanlı Saldırı Tespit Detection System                                 Sistemleri  
NIST                             National Institute of Standards             Ulusal Standartlar ve Teknoloji                                     and Technology                                               Enstitüsü  
NTFS                            New Technology File System                 Yeni Teknoloji Dosya Sistemi  
NTP                             Network Time Protocol                                    Ağ Zaman Protokolü  
O  
OAuth                          Open Authorization                               Açık Yetkilendirme  
OBEX                           Object Exchange Protocol                     Nesne Değişimi Protokolü  
OECD                           Organization for Economic                   Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma                                     Co-operation and Development            Teşkilatı  
OpenVAS                     Open Vulnerability Assessment                         Açık Zafiyet Değerlendirme Sistemi Systems  
OS                               Operating Systems                               İşletim Sistemi OSSIM                          Open Source Security Information        Açık Kaynak Güvenlik Bilgi Yöneticisi Manager  
OSSTMM                      Open Source Security Testing               Açık Kaynak Güvenlik Test                                            Methodology Manual                           Metodolojisi Kılavuzu  
OWASP                        Open Web Application Security            Açık Web Uygulaması Güvenlik Project                                                Projesi  
P  
PaaS                            Platform as a Service                           Servis Olarak Platform  
PAT                              Port Address Translation                      Kapı Adres Dönüştürme  
PCSM                           Personal Computer Security                 Kişisel Bilgisayar Güvenliği Modülü Module  
PDCA                           Plan-Do-Control-Act                             Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al  
PUKÖ                                                                                      Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al  
PII                                Personally Identifiable Information       Kişiyi tanımlamak için kullanılan bilgiler  
PKI                               Public Key Infrastructure                      Açık Anahtar Altyapısı  
PRNGs                         Pseudorandom number generators      Sözde Rastlantısal Sayı Üreteçleri  
R  
RAT                              Remote Administration Tool                 Uzaktan Yönetim Aracı  
RBAC                           Role-based Access Control                    Rol Temelli Erişim Kontrolü  
RB-RBAC                      Rule Based Access Control                    Kural Tabanlı Erişim Kontrolü  
RD                               Remote Desktop                                  Uzak Masaüstü  
RDP                             Remote Desktop Connection                Uzak Masaüstü Bağlantısı  
RFID                             Radio Frequency Identification             Radyo Frekansı Tanımlama  
RPO                             Recovery Point Objective                     Kurtarma Noktası Hedefi  
RTO                             Recovery Time Objective                      Kurtarma Zaman Hedefi  
S  
SaaS                             Software as a Service                           Servis Olarak Yazılımı  
SACM                           Service Asset and Configuration            Hizmet Varlık ve Yapılandırma Management                                       Yönetimi  
SAM                             Security Account Manager                    Güvenlik Hesabı Yöneticisi  
SAM                            Secure Application Module                  Güvenli Uygulama Modülü  
SAML                           Security Assertion Markup Language    Güvenlik Beyanı İşaretleme Dili  
SAN                             Storage Area Network                         Depolama Alan Ağı  
SCADA                         Supervisory Control and                       Denetimsel Kontrol ve Veri Toplama Data Acquisition                                  Sistemi  
SCAP                            Security Content Automation Protocol Güvenlik İçerik Otomasyon Protokolü  
SDL                              Security Development Lifecycle            Güvenlik Gelişim Yaşam Döngüsü  
SDLC                            System Development Lifecycle              Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü  
SDLC                            Software Development Lifecycle           Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü  
SEC                              Simple Event Correlator                       Basit Olay İlişkilendirici  
SIEM                            Security Information and                      Güvenlik Bilgisi ve Olay Yönetimi Event Management  
SKMS                           Service Knowledge Management          Hizmet Bilgi Yönetimi Sistemi System  
SLA                              Service Level Agreement                      Hizmet Seviyesi Taahhüdü  
SMTP                           Simple Mail Transfer Protocol               Basit Posta Aktarım Protokolü  
SNMP                          Simple Network Management              Basit Ağ Yönetim Protokolü Protocol  
SoA                              Statement of Applicability                    Uygulanabilirlik Bildirgesi  
SOME                                                                                     Siber Olaylara Müdahale Ekibi  
SPN                             Service Principal Name                        Hizmet Asıl Adı  
SQL                              Structured Query Language                  Yapılandırılmış Sorgu Dili  
SSDLC                          Security System Development              Güvenli Sistem Geliştirme Yaşam Lifecycle                                              Döngüsü  
SSL                              Secure Sockets Layer                           Güvenli Soket Katmanı  
SSO                              Single Sign-On                                     Tek Girişli Oturum T  
TCB                              Trusted Computing Base                       Güvenli Bilgi İşlem Üssü  
TCP                              Transfer Control Protocol                     Gönderim Kontrol Protokolü  
TLC                              Transport Layer Security                      İletim Katmanı Güvenliği  
TOS                              Trusted Operating System                    Güvenli İşletim Sistemi  
U  
UAC                             User Account Control                           Kullanıcı Hesap Kontrolü  
UDP                             User Datagram Protocol  
UEBA                           User and Entity Behavior Analytics        Kullanıcı ve Birim Davranış Analizi  
UDHB                                                                                      Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
UI                                User Interface                                      Kullanıcı Arayüzü  
USOM                                                                                     Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi  
UTM                            Unified Threat management                 Bütünleşik (birleşik) Tehdit Yönetimi  
V  
VAM                            Vulnerability Assessment and Management Açık Değerlendirmesi ve Yönetimi  
VLAN                           Virtual Local Area Network                   Sanal Yerel Alan Ağı  
VM                              Virtual Machine                                   Sanal Makine  
VPS                              Virtual Private Network                        Sanal Özel Ağlar  
VSAN                           Virtual Storage Area Network               Sanal Depolama Alan Ağı  
X  
XACML                         Extensible Access Control                     Genişletilebilir Erişim Kontrolü Markup Language                                İşaretleme Dili
XML                             Extensible Markup Language                Genişletilebilir İşaretleme Dili  
XSS                              Cross-Site Scripting                              Siteler Arası Betik Çalıştırma  
W  
WAF                            Web Application Firewall                      Web Uygulama Güvenlik Duvarı WAN                            Wide Area Network                              Geniş Alan Ağı  
WMI                            Windows Management                        Windows Yönetim Araçları Instrumentation  
         

Yorum Yapmak İçin Tıklayınız0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.