Siber Güvenlik Terimleri – En Günceli [İngilizce Karşılıkları ile]

Siber Güvenlik Terimleri – En Günceli [İngilizce Karşılıkları ile]

Türkiye'nin en kapsamlı siber güvenlik terimleri içeriği... Aradığınız bütün terimler, kısaltmaları ve İngilizce karşılıkları ile...

A

 

AAR                             After Action Report                              Olay Sonrası Raporu

 

ACL                              Access Control List                               Erişim Kontrol Listesi

 

AD                               Active Directory                                   Aktif Dizin

 

ADS                             Alternate Data Stream                          Alternatif Veri Akışı

 

AES                              Advanced Encryption Standard             İleri Düzey Şifreleme

Standardı

 

API                               Application Programming Interface       Uygulama Programlama

Arayüzü

 

APK                              Android Application Package                Android Uygulama Paketi

 

APT                              Advanced Persistent Threat                  Gelişmiş Sürekli Tehdit

Hedef Odaklı Tehdit

 

ARP                             Address Resolution Protocol                 Adres Çözümleme Protokolü

 

AUP                             Acceptable Use Policy                          Kabul Edilebilir Kullanım

Politikası

 

AV-OTX                        AlienVault Open Threat Exchange

 

B

 

BCP                              Business Continuity Plan                       İş Süreklilik Planı

 

BGP                             Border Gate Protocol                           Sınır Ağ Geçidi Protokolü

 

BGYS-ISMS                   Information Security Management       Bilgi Güvenliği Yönetim

System                                                               Sistemi

 

BIA                              Business Impact Analysis                      İş Etki Analizi

 

BIOS                            Basic Input Output System                    Temel Giriş Çıkış Sistemi

 

BMIS                            Business Model for Information            Bilgi Güvenliği İş Modeli

Security

 

BPA                             Business Partnership Agreement          İş Ortaklığı Anlaşması

 

BPR                              Business Process Review                      İş Süreci İncelemesi

 

BYOD                           Bring Your Own Device             Kendi Cihazını Getir / Kişisel Cihaz Yönetimi

 

C

CA                               Certificate Authority                 Sertifika Otoritesi

 

CERT                            Computer Events Response       Bilgisayar Olaylarına Acil Müdahale                                          Team                                       Takımı

 

CISRT                           Cybersecurity Incident              Siber Olaylara Müdahale Ekibi

Response Team

 

CI                                 Configuration Item                   Yapılandırma Birimi/Öğesi

 

CIA                               Confidentiality, Integrity,          Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirlik

and Availability

 

CIO                              Chief Information Officer          Bilgi Sistemleri Bölüm Şefi

 

 

CIS                               Center for Internet Security      İnternet Güvenliği Merkezi

 

CISA                             Certified Information Systems   Bilgi Sistemleri Denetçisi Sertifikası

Auditor

 

 

CISM                            Certified Information Security   Bilgi Güvenliği Yöneticisi Sertifikası

Manager

 

CISO                             Chief of Information Security    Üst Düzey Bilgi Güvenliği Yöneticisi

Officer

 

CLI                               Command Line Interface           Komut Satırı Arayüzü

 

CMDB                          Configuration Management     Yapılandırma Yönetim Veri Bankası

Database

 

CMS                             Configuration Management      Konfigürasyon Yönetim Sistemi

System

CMS                             Content Management              İçerik Yönetim Sistemi

Systems

 

COBIT                          Control Objectives for               Bilgi ve İlgili Teknoloji için Kontrol Hedefleri

Information and Related

Technology

 

CoC                              Chain of Custody                                  Delil Güvenlik Zinciri

 

CRISC                           Certified in Risk and Information           Risk ve Bilgi Sistemleri Kontolü                                     Systems Control                                   Uzmanı Sertifikası

 

CSM                             Continuous Security Monitoring                        Sürekli Güvenlik İzlemesi

 

CSRF                            Cross-Site Request Forgery                  Siteler Arası İstek Sahteciliği

 

CSA                              The Cloud Security Alliance                   Bulut Güvenlik Birliği

CTI                               Cyber Threat Intelligence                      Siber Tehdit İstihbaratı

 

CTI                               Cyber Threat Indicator                          Siber Tehdit Göstergesi

 

CVE                              Common Vulnerabilities and                 Genel Zafiyetler ve Maruz Kalmalar

Exposures

 

CVSS                            Common Vulnerability Scoring              Genel Açık Derecelendirme Sistemi

System

 

D

 

DAC                             Discretionary Access Control                İsteğe Bağlı Erişim Kontrol

 

DdoS                            Distributed Denial of Service                Dağıtık Hizmet Dışı Bırakma Saldırısı

 

DDPs                            Dynamic Disk Pools                              Dinamik Disk Havuzları

 

DES                              Data Encryption Standard                     Veri Şifreleme Standardı

 

DHCP                           Dynamic Host Control Protocol             Bigisayar Yapılandırma Protokolü

 

DLL                              Dynamic Link Library                            Dinamik Link Kütüphanesi

 

DLP                              Data Loss Prevention                            Veri Kaçağı Önleme

 

DLT                              Distributed Ledger Technology             Dağıtık Kasa Defteri Teknolojisi

 

DMZ                            Demilitarized Zone/Demarcation Zone Arındırılmış Bölge

 

DNS                             Domain Name Server                          Alan Adı Sunucusu

 

DoS                              Denial of Service                                  Servis Dışı Bırakma

 

DPI                              Deep Packet Inspection                        Derin Paket Analizi

 

DRC                             Disaster Recovery Center                     Felaket Kurtarma Merkezi

 

DRP                             Disaster Recovery Plan                        Felaket Kurtarma Planı

 

E

 

EAL                              Evaluation Assurance Level                   Değerlendirme Güvence Seviyesi

 

ECC                              Elliptic Curve Cryptography                   Eliptik Eğri Şifreleme

 

EMM                           Enterprise Mobility Management         Kurumsal Mobilite Yönetimi

 

ERM                             Enterprise Risk Management                Kurumsal Risk Yönetimi

 

ESA                              Enterprise Security Architecture           Kurum/İşletme Güvenlik Yapısı

F

 

FCIP                             Fiber Channel over IP                           IP üzerinden Fiber İletim

 

FHS                              Filesystem Hierarchy Standard              Dosya Sistem Hiyerarşisi Standardı

 

FISCAM                        Federal Information System Controls   Federal Bilgi Sistemi Kontrol ve                                    and Audit Manual                               Denetim Kılavuzu

 

G

 

GHDB                           Google Hacking Database                     Google Hacking Veri Bankası

 

GUI                              Graphical User Interface                       Grafiksel Kullanıcı Arayüzü

 

H

 

HBA                             Host Bus Adapter                                Host Veri Yolu Adaptörü

 

HIDS                            Host-based Intrusion Detection            Host Tabanlı Saldırı Tespit Sistemi

System

 

HMAC                          Hash Based Message Authentication     Hash Tabanlı Mesaj Doğrulama Kodu

Code

 

HSM                            Hardware Security Module                  Donanım Güvenlik Modülü

 

HTTP                            Hypertext Transfer Protocol                  Hiper-Metin Transfer Protokolü

 

I

 

IaaS                             Infrastructure as a Service                   Servis Olarak Altyapı

 

IAF                               International Accreditation Forum        Uluslar arası Akreditasyon Forumu

 

ICMP                            Internet Control Message Protocol        İnternet Denetim Mesaj Protokolü

 

IDPS                             Intrusion Detection and Prevention      Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi

System

 

IDS                               Intrusion Detection System                   Saldırı Sezme/Tespit Sistemi

 

IIS                                Internet Information Services              İnternet Bilgi Servisleri

 

IM                               Instant Messaging                                Anlık Mesajlaşma

 

IoC                               Indicators of Compromise                     Kötüye Kullanım Göstergeleri

 

IoT                               Internet of Things                                 Nesnelerin İnterneti

 

IPS                               Intrusion Prevention System                Saldırı Önleme Sistemi

ISACA                           Information Systems Audit and             Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol

Control Association                              Kurumu

 

ISO                              International Standardization               Uluslararası Standartlar

Organization                                        Organizasyonu

 

IT                                 Information Technology                       Bilgi Teknolojisi (BT)

 

ITAF                             Information Technology Assurance       Bilgi Teknolojisi Güvence Çerçevesi

Framework

 

ITCGEIT                        Certified in the Governance of              Kurumsal BT Yönetişimi Uzmanı

Enterprise                                            Sertifikası

 

ITIL                              Information Technology Library           Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi

Infrastructure

 

iSCSI                            Internet Small Computer Systems         İnternet Küçük Bilgisayar Sistemi

Interface                                             Arabirimi

 

K

 

Key                              Distribution Center                              Anahtar Dağıtım Merkezi

 

L

 

LAN                             Local Area Network                             Yerel Alan Ağı

 

LDAP                            Lightweight Directory Access               Hafifletilmiş Dizin Erişim Protokolü

Protocol

 

LLR                              Lesson Learned Report                         Alınan Dersler Raporu

 

LMK                             Local Master Key                                  Yerel Ana Anahtar

 

LUN                             Logical Unit Number                             Mantıksal Birim Numarası

 

M

 

MAC                            Mandatory Access Control                   Zorunlu Erişim Kontrol

 

MAM                           Mobile Application Management          Mobil Uygulama Yönetimi

 

MCM                           Mobile Content Management               Mobil İçerik Yönetimi

 

MDM                           Mobile Device Management                 Mobil Cihaz Yönetimi

 

MEM                           Mobile E-Mail Management                 Mobil E-Posta Yönetimi

 

MFA                             Multi-factor Authentication                  Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama

 

MITM                           man-in-the-middle attack                     Araya Girme/Ortadaki Adam Saldırısı

 

MLA                             Multi-Lateral Agreement                      Çok Taraflı Anlaşma

 

MOU                            Memorandum of Understanding           İyi Niyet-Mutabakat Anlaşması

 

N

 

NAC                             Network Access Control                       Ağ Erişim Kontrolü

 

NAS                             Network Attached Storage                   Ağa Bağlı Deoplama

 

NAT                             Network Address Translation                Ağ Adres Dönüştürme

 

NBA                             Network Behavior Analysis                   Network Davranış Analizi

 

NBAD                           Network Behavior Anomaly                 Ağ Davranış Anormallikleri Tespiti

Detection

 

NDA                             Non-disclosure Agreement                   Gizlilik Anlaşması

 

NFC                             Near Field Communication                   Yakın Alan Haberleşmesi

 

NGFW                          Next Generation Firewall                      Yeni Nesil Güvenlik Duvarı

 

NICE                            The National Initiative for                     Ulusal Siber Güvenlik Eğitim Girişimi

Cybersecurity  Education

 

NIDS                            Network-based Intrusion                      Network Tabanlı Saldırı Tespit

Detection System                                 Sistemleri

 

NIST                             National Institute of Standards             Ulusal Standartlar ve Teknoloji                                     and Technology                                               Enstitüsü

 

NTFS                            New Technology File System                 Yeni Teknoloji Dosya Sistemi

 

NTP                             Network Time Protocol                                    Ağ Zaman Protokolü

 

O

 

OAuth                          Open Authorization                               Açık Yetkilendirme

 

OBEX                           Object Exchange Protocol                     Nesne Değişimi Protokolü

 

OECD                           Organization for Economic                   Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma                                     Co-operation and Development            Teşkilatı

 

OpenVAS                     Open Vulnerability Assessment                         Açık Zafiyet Değerlendirme Sistemi

Systems

 

OS                               Operating Systems                               İşletim Sistemi

OSSIM                          Open Source Security Information        Açık Kaynak Güvenlik Bilgi Yöneticisi

Manager

 

OSSTMM                      Open Source Security Testing               Açık Kaynak Güvenlik Test                                            Methodology Manual                           Metodolojisi Kılavuzu

 

OWASP                        Open Web Application Security            Açık Web Uygulaması Güvenlik

Project                                                Projesi

 

P

 

PaaS                            Platform as a Service                           Servis Olarak Platform

 

PAT                              Port Address Translation                      Kapı Adres Dönüştürme

 

PCSM                           Personal Computer Security                 Kişisel Bilgisayar Güvenliği Modülü

Module

 

PDCA                           Plan-Do-Control-Act                             Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al

 

PUKÖ                                                                                      Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al

 

PII                                Personally Identifiable Information       Kişiyi tanımlamak için kullanılan

bilgiler

 

PKI                               Public Key Infrastructure                      Açık Anahtar Altyapısı

 

PRNGs                         Pseudorandom number generators      Sözde Rastlantısal Sayı Üreteçleri

 

R

 

RAT                              Remote Administration Tool                 Uzaktan Yönetim Aracı

 

RBAC                           Role-based Access Control                    Rol Temelli Erişim Kontrolü

 

RB-RBAC                      Rule Based Access Control                    Kural Tabanlı Erişim Kontrolü

 

RD                               Remote Desktop                                  Uzak Masaüstü

 

RDP                             Remote Desktop Connection                Uzak Masaüstü Bağlantısı

 

RFID                             Radio Frequency Identification             Radyo Frekansı Tanımlama

 

RPO                             Recovery Point Objective                     Kurtarma Noktası Hedefi

 

RTO                             Recovery Time Objective                      Kurtarma Zaman Hedefi

 

S

 

SaaS                             Software as a Service                           Servis Olarak Yazılımı

 

SACM                           Service Asset and Configuration            Hizmet Varlık ve Yapılandırma

Management                                       Yönetimi

 

SAM                             Security Account Manager                    Güvenlik Hesabı Yöneticisi

 

SAM                            Secure Application Module                  Güvenli Uygulama Modülü

 

SAML                           Security Assertion Markup Language    Güvenlik Beyanı İşaretleme Dili

 

SAN                             Storage Area Network                         Depolama Alan Ağı

 

SCADA                         Supervisory Control and                       Denetimsel Kontrol ve Veri Toplama

Data Acquisition                                  Sistemi

 

SCAP                            Security Content Automation Protocol Güvenlik İçerik Otomasyon Protokolü

 

SDL                              Security Development Lifecycle            Güvenlik Gelişim Yaşam Döngüsü

 

SDLC                            System Development Lifecycle              Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü

 

SDLC                            Software Development Lifecycle           Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü

 

SEC                              Simple Event Correlator                       Basit Olay İlişkilendirici

 

SIEM                            Security Information and                      Güvenlik Bilgisi ve Olay Yönetimi

Event Management

 

SKMS                           Service Knowledge Management          Hizmet Bilgi Yönetimi Sistemi

System

 

SLA                              Service Level Agreement                      Hizmet Seviyesi Taahhüdü

 

SMTP                           Simple Mail Transfer Protocol               Basit Posta Aktarım Protokolü

 

SNMP                          Simple Network Management              Basit Ağ Yönetim Protokolü

Protocol

 

SoA                              Statement of Applicability                    Uygulanabilirlik Bildirgesi

 

SOME                                                                                     Siber Olaylara Müdahale Ekibi

 

SPN                             Service Principal Name                        Hizmet Asıl Adı

 

SQL                              Structured Query Language                  Yapılandırılmış Sorgu Dili

 

SSDLC                          Security System Development              Güvenli Sistem Geliştirme Yaşam

Lifecycle                                              Döngüsü

 

SSL                              Secure Sockets Layer                           Güvenli Soket Katmanı

 

SSO                              Single Sign-On                                     Tek Girişli Oturum

T

 

TCB                              Trusted Computing Base                       Güvenli Bilgi İşlem Üssü

 

TCP                              Transfer Control Protocol                     Gönderim Kontrol Protokolü

 

TLC                              Transport Layer Security                      İletim Katmanı Güvenliği

 

TOS                              Trusted Operating System                    Güvenli İşletim Sistemi

 

U

 

UAC                             User Account Control                           Kullanıcı Hesap Kontrolü

 

UDP                             User Datagram Protocol

 

UEBA                           User and Entity Behavior Analytics        Kullanıcı ve Birim Davranış Analizi

 

UDHB                                                                                      Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığı

UI                                User Interface                                      Kullanıcı Arayüzü

 

USOM                                                                                     Ulusal Siber Olaylara Müdahale

Merkezi

 

UTM                            Unified Threat management                 Bütünleşik (birleşik) Tehdit Yönetimi

 

V

 

VAM                            Vulnerability Assessment and Management Açık Değerlendirmesi ve Yönetimi

 

VLAN                           Virtual Local Area Network                   Sanal Yerel Alan Ağı

 

VM                              Virtual Machine                                   Sanal Makine

 

VPS                              Virtual Private Network                        Sanal Özel Ağlar

 

VSAN                           Virtual Storage Area Network               Sanal Depolama Alan Ağı

 

X

 

XACML                         Extensible Access Control                     Genişletilebilir Erişim Kontrolü

Markup Language                                İşaretleme Dili

XML                             Extensible Markup Language                Genişletilebilir İşaretleme Dili

 

XSS                              Cross-Site Scripting                              Siteler Arası Betik Çalıştırma

 

W

 

WAF                            Web Application Firewall                      Web Uygulama Güvenlik Duvarı

WAN                            Wide Area Network                              Geniş Alan Ağı

 

WMI                            Windows Management                        Windows Yönetim Araçları

Instrumentation

 

 

 

 

 

 

YORUM

Yorumlar 0